دیدار اعضای شورای تامین شهرستان نی ریز به اتفاق امام جمعه معزز شهرستان با رئیس دادگستری و دادستان به مناسبت هفته قوه قضاییه
دیدار اعضای شورای تامین شهرستان نی ریز به اتفاق امام جمعه معزز شهرستان با رئیس دادگستری و دادستان به مناسبت هفته قوه قضاییه