کد خبر: ۱۰۳۴۵
تاریخ انتشار:۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۷
بازرسی فروشگاه های سموم شهرستان استهبان
با حضور کیانیان رئیس تعزیرات،شرافت معاونت فنی،طاهری نماینده اداره صمت و خسروزاده سرپرست حفظ نباتات، بازرسی فروشگاه های سموم شهرستان استهبان صورت پذیرفت


موارد مورد بررسی در این بازرسی ،تاریخ اعتبار سموم،سموم غیر مجاز،اصالت کودها ، اعتبارپروانه فعالیت ،سامانه مانیتورینگ، اعتبار پروانه فعالیت و مسئول فنی ، بررسی قیمت مصرف کننده و قیمت فروش بود در این بازرسی به فروشندگان به علت عدم ثبت در سامانه مانیتورینگ اخطار داده شدو فروشندگان متخلف به علت اختلاف قیمت مصرف کننده و فروش به تعزیرات معرفی شدند.